polski+48 32 783 74 00
polski+48 32 783 74 00
Jakość
#8 w rankingu Gazety Parkiet
Doświadczenie
20 lat na rynku
Profesjonalizm
Zespół specjalistów

Audyt

Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie sprawozdania na temat ich rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętą polityką rachunkowości.

Nasze działania są nakierowane na jak najlepsze poznanie działalności naszych klientów i ich otoczenia oraz właściwe zidentyfikowanie towarzyszącego im ryzyka.

Szanując czas naszych klientów wspólnie uzgadniamy harmonogram przeprowadzenia audytu tak aby dopasować wzajemne obowiązki z nim związane oraz zapewnić terminowe jego wykonanie. Nasi pracownicy na każdym etapie prac dbają o ścisły kontakt z kierownictwem i pracownikami klienta, co zapewnia właściwy przepływ informacji oraz gwarantuje wysoką jakość wykonanej usługi. Na życzenie klientów dzielimy się naszymi spostrzeżeniami i uwagami także z radami nadzorczymi, komitetami audytu bądź właścicielami podczas zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

Organizacja pracy w audycie opiera się na wyspecjalizowanych zespołach, kierowanych przez biegłych rewidentów doskonale orientujących się w określonych dziedzinach i zagadnieniach. Dobór zespołu przeprowadzającego badanie jest dokonywany w oparciu o specyfikę działalności klienta oraz zakres wykonywanej usługi. W swojej pracy wykorzystujemy sprawdzone techniki i metody prac rewizyjnych wspomagane przez nowoczesne narzędzia informatyczne. Pozwala nam to na podjęcie się realizacji złożonych projektów i zleceń oraz zapewnienie najwyższych standardów jakości.

Wykonując wszystkie usługi audytorskie kierujemy się ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Krajowymi Standardami wykonywania zawodu oraz postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Etyki. W celu utrzymania wysokiego poziomu wiedzy prowadzimy intensywne szkolenia dla naszych pracowników. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta zapewniamy możliwość przeprowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości dla jego służb finansowo-księgowych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez praktyków, jak i nauczycieli akademickich.

Szczegółowy zakres usług

Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych

Badanie realizowane jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzamy w kilku etapach. Pracę rozpoczynamy od zapoznania się z działalnością jednostki oraz analizą otoczenia, w którym funkcjonuje. Dokonujemy analizy sytuacji majątkowej i finansowej tak w ujęciu historycznym, jak i na tle innych jednostek, co pozwala nam na wstępną ocenę możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności oraz rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka. Zapoznajemy się funkcjonującym systemem rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej. Przeprowadzone prace wstępne pozwalają na optymalne wypracowanie strategii oraz programu i planu rewizji.

Podczas badania wstępnego dokonujemy szczegółowych testów w zakresie oceny kontroli wewnętrznej oraz transakcji przeprowadzanych w trakcie okresu w poszczególnych obszarach. Na tym etapie dokonujemy także przeglądu istotnych zagadnień podatkowych.

Nasi pracownicy biorą udział w obserwacji spisu z natury dokonując oceny skuteczności i poprawności przeprowadzanych procedur. W porozumieniu z naszymi klientami przeprowadzamy procedury potwierdzeń sald dla istotnych pozycji należności i zobowiązań.

Podczas badania zasadniczego naszą uwagę koncentrujemy na szczegółowych testach w zakresie istotnych pozycji wykazanych w
sprawozdaniu finansowym. Dokonujemy także analizy zdarzeń po dniu bilansowym, oceniamy poprawność formalną poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz jego zgodność z danymi zawartymi w sprawozdaniu z działalności.

Na potrzeby naszych klientów opracowaliśmy wzory sprawozdań finansowych, których zastosowanie gwarantuje kompletność ujawnień zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Przeprowadzenie badania skonsolidowanego wymaga ścisłej współpracy biegłego rewidenta grupy z innymi biegłymi badającymi jednostkowe sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz właściwej koordynacji prac rewizyjnych.

Pierwszym etapem badania jest właściwe zidentyfikowanie składu grupy kapitałowej objętej badaniem oraz ustalenie momentu objęcia kontroli nad nowymi jednostkami i weryfikacja ustalonej w związku z tym wartości firmy.

Kolejnym etapem jest weryfikacja prawidłowości dokonanych wyłączeń konsolidacyjnych i korekt.

Już na etapie badania sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek szczególną uwagę zwracamy na analizę zgodności wykazywanych sald z innymi jednostkami grupy, obrotów wewnętrznych i niezrealizowanych marż oraz ewentualnych rozbieżności z polityką rachunkowości przyjętą przez jednostkę dominującą.

Ostatnim etapem jest kontrola rachunkowa oraz sprawdzenie kompletności ujawnień wymaganych przez stosowne przepisy.

Efektem przeprowadzonego badania jest przekazywana klientowi opinia i raport z badania. Na zaproszenie organów jednostki dominującej biegły rewident grupy uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej bądź zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy.

Przeglądy sprawozdań finansowych

Realizujemy przeglądy sprawozdań finansowych. w tym śródroczne przeglądy sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, na podstawie jego wiedzy, doświadczenia, znajomości jednostki oraz dokonanych analiz, zapytań i wglądu w księgi rachunkowe, czy konieczne jest dokonanie w sprawozdaniu finansowym jednostki istotnych zmian, dla uznania, że przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i
jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Przeglądu sprawozdania finansowego jednostki dokonuje zespół pod kierunkiem biegłego rewidenta.

Pracę rozpoczynamy od zapoznania się z działalnością jednostki oraz analizą otoczenia, w którym funkcjonuje. Dokonujemy analizy sytuacji majątkowej i finansowej tak w ujęciu historycznym, jak i na tle innych jednostek, co pozwala nam na wstępną ocenę możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności oraz rozpoznanie potencjalnych zagrożeń i czynników ryzyka. Zapoznajemy się funkcjonującym systemem rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej.

W porozumieniu z naszymi klientami przeprowadzamy procedury potwierdzeń sald dla istotnych pozycji należności i zobowiązań.

Podczas przeglądu naszą uwagę koncentrujemy na szczegółowych badaniach w zakresie istotnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzenie przeglądu umożliwia jedynie uzyskanie umiarkowanego stopnia pewności, że sprawozdanie finansowe będące przedmiotem przeglądu nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Wynikiem przeprowadzonej procedury przeglądu jest raport z przeglądu.

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Prace związane z badaniem sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych odbywają się według schematu zbliżonego do przebiegu tradycyjnego badania sprawozdania finansowego,tj.:

BADANIE WSTĘPNE

Badanie wstępne przeprowadzane jest zarówno w podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe funduszu, jak również w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych będącym organem funduszu. Badanie rozpoczynamy od sporządzenia planu rewizji, który pozwala nam zidentyfikować słabe strony, różnego rodzaju ryzyka, jak i czynniki zagrożenia. Planowanie pozwala nam również na właściwe rozdzielenie i koordynację pracy przy realizacji zadania. Planowanie obejmuje między innymi przeprowadzenie analizy danych historycznych pozwalających poznać tendencje w działalności Funduszu, jak i zaznajomić się z funkcjonującymi systemami
rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

BADANIE ZASADNICZE

Badanie sprawozdania finansowego jest tak skonstruowane, aby zapewnić wykrycie istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Celem badania jest sprawdzenie rzetelności, prawidłowości i jasności sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia tak, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W trakcie audytu nasz zespół począwszy od etapu planowania, aż do prezentacji wyników badania utrzymuje stały kontakt z Zarządem Towarzystwa.

Każdy z etapów prowadzony jest przez zespół ekspercki posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania i zasad rachunkowości zamkniętych funduszy inwestycyjnych.Bezpośredni nadzór nad badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych sprawuje biegły rewident.

Pozostałe usługi atestacyjne

Badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego
Due dilligence
Audyt części sprawozdania finansowego
Opiniowanie pakietów konsolidacyjnych sporządzonych wg standardów grup kapitałowych
Przeprowadzenie przeglądów dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych
Audyt projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej
Audyt projektów finansowych ze środków Banku Światowego
Audyt projektów finansowych ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Kontakt w sprawie audytu

Natalia Rojek

Prezes Zarządu, Biegły Rewident

Anna Kazirod

Członek Zarządu KPFK, Partner, Biegły Rewident
Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszy odbiór naszej witryny. Dowiedz się więcej klikając na ustawienia prywatności.
AkceptujUstawienia Prywatności

GDPR

 • Polityka Prywatności i RODO
 • Polityka Cookies

Polityka Prywatności i RODO

Polityka prywatności strony internetowej

https://kpfk.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://kpfk.pl jest wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą , adres siedziby: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, adres do doręczeń: , NIP: 954-21-13-633, REGON: 273550737, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, adres do doręczeń: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, NIP: 954-21-13-633, REGON: 273550737, adres poczty elektronicznej (e-mail): , zwany/a dalej “Administratorem”.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony https://kpfk.pl w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
   2. zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: .
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. PLIKI “COOKIES”

  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka Cookies

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje
 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://kpfk.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma KPFK dr Piotr Rojek, prowadząca działalność pod adresem: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 954-21-13-633, o nadanym numerze REGON: 273550737, zarejestrowana w Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS: 0000109170, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.
§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Twitter
§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.
§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.
§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.